Blog

złota tarcza

Co należy wiedzieć o Tarczy Antykryzysowej?

Tarcza Antykryzysowa ma celu wesprzeć polskie firmy w czasach obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19. Jej przepisy są na bieżąco aktualizowane, w związku z czym obecnie obowiązuje już kolejna edycja Tarczy. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w 2022 roku?

Czytaj więcej...

młoda kobieta siedzi przy biurku i trzyma dokumenty

Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do składania rocznego rozliczenia podatkowego w Polsce, bez względu na to, czy w danym roku uzyskali dochody w kraju, czy za granicą. Podlegają oni tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, które posiadają w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz te, które przebywały w kraju dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Czytaj więcej...

pit-0

Kogo dotyczy PiT-0?

Na początku 2022 roku, jak co roku, podatnicy w Polsce muszą rozliczyć się z fiskusem. Poza złożeniem odpowiedniego PIT-a z rozliczeniem podatkowym ci, którzy chcą rozliczyć przysługujące im ulgi, muszą złożyć też PIT-0. Zasadniczo PIT-0 nie muszą składać więc podatnicy, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń.

Czytaj więcej...

księgowośc

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

PKPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jednym z rodzajów prowadzenia ewidencji księgowej. W porównaniu do ksiąg rachunkowych jest ona znacznie uproszczona, nie wymaga rozbudowanej dokumentacji. Polega na prowadzeniu chronologicznych zapisów przychodów oraz kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności w celu ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu lub straty.

Czytaj więcej...

ksiegowość

Jak prowadzi się pełną księgowość?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Rozróżniamy księgowość pełną i uproszczoną. Pełna księgowość w porównaniu z księgowością uproszczoną jest bardziej złożona i skomplikowana. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, a także spółek osobowych, jeśli ich przychody w roku minionym przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. W przypadku księgowości uproszczonej przedsiębiorca jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, ale do prowadzenia pełnej księgowości powinien zatrudnić księgowego lub skorzystać z usług Biura rachunkowego Jacek Zębaty w Bolesławcu.

Czytaj więcej...

rozliczanie podatków

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy prawa, w tym podatkowego, w celu poprawnego stosowania wymagają specyficznego rodzaju analizy i dookreślania używanych w nich zwrotów. Minister Finansów dokonuje interpretacji ogólnej, na wniosek lub z własnej inicjatywy, z której może też wydać ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, nazywające się objaśnienia podatkowe. Jeżeli jednak pragniemy sprecyzowania – w świetle prawa podatkowego – konkretnej sytuacji, możemy wnieść o podatkową interpretację indywidualną. Jak to zrobić?

Czytaj więcej...

tabelki

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Forma opodatkowania przychodów regulowana jest przez przepisy prawa i zależna kilku czynników, m.in. formy prowadzonej działalności, wysokości osiąganych dochodów, ich źródła – słowem, nie można wybrać którejkolwiek, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Ewidencja przychodów jako forma prowadzenia księgowości przeznaczona jest określonych podmiotów – osób fizycznych płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Słowem – tylko podmioty płacące podatek w formie ryczałtu mogą prowadzić ewidencję przychodów. 

Czytaj więcej...

rozliczanie podatków

Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Każda działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością prowadzenia prawidłowych rozliczeń z fiskusem. Wśród podatków, jakie trzeba naliczać i odprowadzać szczególnie duże znaczenie ma VAT, którego konstrukcja i sposób rozliczania jest dość skomplikowany. Ze względu na złożoność tej problematyki najkorzystniej jest zlecić obsługę rachunkowości w tym zakresie odpowiedniemu biuru rachunkowemu. Wykonanie usług księgowych w Bolesławcu najlepiej powierzyć biuru księgowemu biegłego rewidenta Jacka Zembatego. Poza prowadzeniem ksiąg zajmuje się ono również doradztwem podatkowym.

Czytaj więcej...