Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do składania rocznego rozliczenia podatkowego w Polsce, bez względu na to, czy w danym roku uzyskali dochody w kraju, czy za granicą. Podlegają oni tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, które posiadają w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz te, które przebywały w kraju dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Źródło przychodów

Obowiązek rozliczenia podatkowego w Polsce nie zależy od źródła przychodów. Rozliczyć trzeba więc nie tylko dochody uzyskane z umowy o pracę za granicą, ale też m.in. te z wynajmu zagranicznej nieruchomości, praw autorskich itp. Podatnik obowiązkowo musi rozliczyć również przychody z tytułu prowadzonej za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podwójne opodatkowanie a umowy międzynarodowe

Aby podatnicy nie byli obciążani podwójnym opodatkowaniem (w kraju zarobkowania i w Polsce), podpisywane są umowy międzynarodowe, określające zasady rozliczania podatków. Umowa może określać np. że przychody nie podlegają opodatkowaniu w jednym państwie (a rozliczane są tylko w drugim). Niektóre umowy ustanawiają opodatkowanie w obu państwach, lecz pobór podatku tylko w jednym z nich, do określonego limitu. Jeszcze inne umowy międzynarodowe nakazują opodatkowanie przychodów w obu państwach, jednak uprawniają do unikania niektórych zasad podwójnego opodatkowania, np. zwolnienia z progresją, czy proporcjonalnego odliczania.

Rozliczenie podatku z zagranicy najlepiej powierzyć podmiotowi świadczącemu profesjonalne usługi rachunkowe. Specjaliści doskonale poruszają się w meandrach międzynarodowych, wciąż zmieniających się przepisów i składają zeznania niewzbudzające żadnych wątpliwości w urzędach fiskusa. Profesjonalny księgowy dopilnuje też, by jego klient skorzystał z wszystkich możliwych ulg podatkowych.