Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

PKPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jednym z rodzajów prowadzenia ewidencji księgowej. W porównaniu do ksiąg rachunkowych jest ona znacznie uproszczona, nie wymaga rozbudowanej dokumentacji. Polega na prowadzeniu chronologicznych zapisów przychodów oraz kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności w celu ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu lub straty.

KPiR dla kogo?

Ustawa o rachunkowości precyzuje, które podmioty zobowiązane są do prowadzenia KPiR. Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych,
  • spółek jawnych,
  • spółek partnerskich,
  • rolników prowadzących działalność gospodarczą (inny wzór PKPiR).

Możliwość prowadzenia KPiR  jest ograniczona limitem osiągniętych przychodów. Z chwilą przekroczenia limitu,  obowiązkowe staje się wprowadzenie pełnej księgowości. Dzieje się tak, gdy ogólny przychód netto, w minionym roku rozliczeniowym jest wyższy niż 2 000 000 euro, przeliczone na złotówki po kursie NBP z dnia 1 października roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.
Firmy, które do tej pory prowadziły księgi rachunkowe, mogą przejść na KPiR w sytuacji, gdy  przychody netto spadną poniżej 2 mln euro. Spółki chętnie korzystają z tej możliwości, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Z pełnej księgowości nie mogą zrezygnować spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Dodatkowa ewidencja

Jeśli podstawą opodatkowania jest KPiR, to przedsiębiorca zobowiązany jest również do prowadzenia:                                                      

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych o wartości powyżej 10 tys. zł netto, jeśli okres ich użytkowania będzie dłuższy niż rok,
  • ewidencji sprzedaży – jeśli nie jest prowadzona na kasie fiskalnej,
  • ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych, na które wydatki z tytułu użytkowania odliczane są w 100%.