Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Forma opodatkowania przychodów regulowana jest przez przepisy prawa i zależna kilku czynników, m.in. formy prowadzonej działalności, wysokości osiąganych dochodów, ich źródła – słowem, nie można wybrać którejkolwiek, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Ewidencja przychodów jako forma prowadzenia księgowości przeznaczona jest określonych podmiotów – osób fizycznych płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Słowem – tylko podmioty płacące podatek w formie ryczałtu mogą prowadzić ewidencję przychodów. 

Kto może prowadzić ewidencję przychodów?

Jak zostało wskazane powyżej, niektóre przychody obciążone są podatkiem w formie ryczałtu. Wskazuje je Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W efekcie do osób, które mogą prowadzić ewidencję przychodów w formie ryczałtu zaliczyć należy:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
  • osoby duchowne;
  • osiągające przychody ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych (w określonych przypadkach).

Ponadto w formie ryczałtu opodatkowane jest także przedsiębiorstwo w spadku.

Jak prowadzić ewidencję przychodów?

Prowadzenie księgowości jest zadaniem co do zasady nadmiernie skomplikowanym. Chociaż ewidencja przychodów stanowi chlubny wyjątek, warto zlecić opiekę nad nią dla profesjonalnego biura księgowego, ponieważ tak jak wszystkie dokumenty będące dowodami w postępowaniu podatkowym, ewidencja przychodów obwarowana jest formalnymi wymaganiami narzucanymi przez prawo podatkowe. Dzięki temu uniknąć można błędów i kar finansowych. Podstawowe są wymóg rzetelności i niewadliwości. Oznacza to, że zgodnie ze wzorem umieścić należy w niej daty wpisów, numery dowodów księgowych, daty i kwoty uzyskania przychodu. Wzór ewidencji przychodów zawarty jest w rozporządzeniu. Wpisy muszą być zgodne z prawdą, a dowody księgowych przechowywane przez określony okres.