Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów takich jak spółki akcyjne, grupy kapitałowe, banki krajowe i ich zagraniczne oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kapitałowe oraz podmioty obracające papierami wartościowymi. Jednak dobrowolnie na podobne badanie decydują się przedsiębiorcy, którzy chcą rzetelnie ocenić kondycję firmy i upewnić się, że jej finanse prowadzone są zgodnie z prawem.

Obowiązki biegłego rewidenta

Badanie sprawozdań finansowych może przeprowadzić tylko biegły rewident (audytor). Jest on wybierany przez organ, który zatwierdza sprawozdanie. Biegły rewident musi być osobą niepowiązaną z kontrolowaną firmą, zobligowaną do zachowania obiektywizmu. Jego obowiązkiem jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Biegły rewident, jeszcze przed wizytą, przesyła listę dokumentów, o których udostępnienie prosi. Mogą to być dokumenty założycielskie danej firmy, ważne umowy, umowy, uchwały, instrukcje, regulaminy itd. Specjalista ocenia politykę rachunkowości jednostki, bada system ewidencji księgowej, kontaktuje się nie tylko z kierownikiem i działem księgowości, ale też z pracownikami, by lepiej zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w firmie. Ze swojego badania sporządza raport i wydaje opinię m.in. o tym, czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.

Jak przygotować się do badania sprawozdań finansowych?

Dział rachunkowości lub biuro rachunkowe przygotowujące sprawozdania finansowe danej firmy powinno udostępnić biegłemu rewidentowi dokumenty, o które prosi. Na jego prośbę pracownicy powinni też udzielać wyczerpujących informacji dotyczących zachodzących w firmie procesów.