Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Pracownicy, którzy rozwiązują umowę o pracę ze swoim pracodawcą, powinni otrzymać od niego świadectwo pracy maksymalnie ostatniego dnia trwania umowy. Dokument ten jest potrzebny m.in. do tego, by pracownik mógł udowodnić swoje uprawnienia wynikające ze stosunku pracy przed nowym pracodawcą lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Co musi znaleźć się w świadectwie pracy?

Jak łatwo można się domyślić, w świadectwie, poza datą i miejscem sporządzenia dokumentu powinno znaleźć się dokładne oznaczenie stron: dane pracodawcy, a także dokładne dane pracownika. W dalszej części pracodawca podaje okresy i wymiary zatrudnienia danej osoby, zajmowane przez nią stanowiska lub inne określenie rodzaju pracy oraz określa tryb ustania stosunku pracy (wraz z informacją o ewentualnym skróconym okresie wypowiedzenia). W dalszej części wymienione są informacje o wykorzystaniu:

 • dni urlopu wypoczynkowego,
 • dni urlopu bezpłatnego,
 • dni urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego,
 • dni urlopu wychowawczego,
 • ochrony stosunku pracy,
 • zwolnień na opiekę nad dzieckiem,
 • dni niezdolności do pracy,
 • pracy szczególnej,
 • okresach nieskładkowych,
 • dni w czynnej służbie wojskowej,
 • oraz inne istotne informacje (np. o zajęciu wynagrodzenia, dodatkowym urlopie itp.).

Dokument powinien zawierać pouczenie o możliwości sprostowania go w ciągu 7 dni oraz podpis pracodawcy (lub osoby upoważnionej).

Kto wystawia świadectwo pracy?

Zazwyczaj – dział kadr. Firmy, które takiej komórki nie posiadają, często powierzają prowadzenie spraw kadrowych doświadczonemu biuru rachunkowemu, prowadzącemu też księgowość danej firmy. Daje mu to pewność, że wszystko zostanie przygotowane zgodnie z prawem.